Mimari Fikir Yarışması

Genç mimarlar ve mimar adaylarına yönelik olarak her yıl farklı konularda düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışmaları, gelişmeye açık bir zeminde fikirlerin paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat tanımaktadır.

 

 

YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI 2017 SORULAR-CEVAPLAR


1. Yarışmaya katılım koşullarında belirtilen ifade şöyledir: ''Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.'' Bu açıklamaya göre yabancı uyruklu olup Türk üniversitelerinde öğrenci olan veya mezun olmuş yabancı arkadaşların yarışmaya katılımı mümkün mü ve mümkünse eğer koşulların nasıl olacağını öğrenebilir miyiz?

Yarışma Şartnamesi 2 nolu “YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ” başlığında da belirtildiği üzere; Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği bir yarışma olup, Türkiye ve KKTC vatandaşı olmayan, yabancı uyruklu öğrenci ve mezunlar, yarışmaya katılamazlar.

2. Hazırlanacak paftaların herhangi bir boyut sınırı var mıdır?

Yarışma Şartnamesi 4 nolu “YARIŞMA SÜRECİ ve YÖNETİMİ” başlığında da belirtildiği üzere; “ekipler, fikir projesi tesliminde yükleyeceği medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir”. Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 MB’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.

3. Şartnamede 4 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt yapılması bekleniyor. Bu tarih, kritik alarak projelerimizi geliştirmemizin beklendiği bir ön kayıt ön kayıt tarihi midir?

4 Aralık 2017 tarihi bir ön kayıt tarihi olmayıp, projelerinizi/tasarım önerilerinizi projelerinizi sisteme yüklemeniz için ilan edilen bir tarihtir. 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Dijital Kolokyum sırasında jürinin yarışma projeleri özelinde vereceği kritikler sonrasında, dileyen yarışmacılar projelerini revize ederek 15 Şubat 2018, Perşembe, saat: 23:59’a kadar sisteme tekrar yükleyebilirler. 04 Aralık 2017 tarihinde projelerini sisteme yüklemeyen katılımcıların bu tarihten sonraki başvuruları geçerlilik kazanmayacaktır.

4. İç mimarlık bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ekip lideri olmamda bir sakınca var mı?

Yarışma Şartnamesi 3 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” maddesinde de belirtildiği gibi ‘ekip başı’nın mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgelerini; mezunlar ise, mezun olduklarına dair diploma örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir. Yarışmaya “Ekip Üyesi” olarak katılabilirsiniz.

5. Ekip başı haricinde diğer 2 ekip üyesinin TC vatandaşı olması zorunlu mudur? Türkiye'de mimarlık okuyan ya da mezun olmuş yabancı uyruklu kişiler yarışmaya katılabilir mi?

BKNZ: Cevap-1

6. Seçtiğimiz mekan somut bir yeri mi tarif etmeli yoksa soyut-ütopik bir yer mi olmalı?

Tüm öngörüler katılımcının yorumuna açık olup konu son derece reel bir ortam üzerinden ya da sanal veya kurmaca bir yer ve zaman üzerinden okunabilir. Buna göre kurgulanacak mekanın tümüyle gerçek ya da tümüyle sanal herhangi bir büyüklük ve yoğunlukta yorumlamaları yapılabilir.

7. Yarışma kapsamında bizlerden temaya ilişkin gerçek bir YER belirlememizi ve yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmemizi istemişsiniz. Bu SORUN eğer benzer özelliklere sahip köylerde ortak bir sorun ise, tek bir YER belirlemek yerine konuya bir ağ mantığıyla yaklaşmamız mümkün müdür? Yani spesifik bir köye değil de benzer köylerin ortak sorununa değinerek ortak bir çözüm stratejisi belirleyebilir miyiz?
Bölgesel olarak köylerin/kırsalın kendi coğrafik, meteorolojik, sosyal ve kültürel verileri dolayısı ile aidiyetleri farklı olacağından somut bir seçim yapıp (Benzer köyleri ifade ederken Türkiye şartları dahilinde spesifik örneklere referans verilmesi beklenmektedir). O köyün/kırsalın yakın çevresi ve/veya bölgesi ile ilgili ortak paydalar oluşturulabilir ve benzer problemleri barındıran ortamları analiz ederek ağ mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Ortak problemler aynı olabilir ancak çözüm çevresel, demografik ve sosyal nedenlerden dolayı benzer sonuçları vermeyebilir. Bu da ayrı bir konu olarak değerlendirilebilir. Aynı problemin farklı şartlarda çözümleri gibi değerlendirebilirsiniz.

8. Seçilen YER ütopik ya da eski bir zamandan bir mekan olabilir mi? Ya da seçilen sorun ütopik olabilir mi?

BKNZ: Cevap-6

9. 'Şehirden uzak' teması olan fikir yarışmasında mekan olarak şehir içerisinden bir yer seçilebilir mi? Yoksa illaki şehir-dışından bir yer seçmek mi gerekiyor?

Şehir dışından bir yerin seçilmesi yarışmanın temel şartlarından biri. Fiziken Büyükşehirler sınırlarına alınan ancak yaşamsal olarak “şehirden uzakta” olan yerler de seçilebilir. İstanbul üzerinden; Adalar, Polonezköy gibi yerleri örneklendirebiliriz.

10. Yarışmanın geçmiş yıllardaki ödüllü projeleri incelendiğinde soyut önerilerin bir hayli fazla olduğu görülüyor. Bu yıl ise daha çok içinde olduğumuz, daha net hissettiğimiz bir durumu ele alan bir konumuz var. Daha somut bir şeyler mi yapmalıyız yoksa önceki yıllar bizim için yine önemli bir örnek mi teşkil etmeli?

BKNZ: Cevap-6

11. Kentsel Tasarım bölümlerinde yüksek lisans programını tamamlamış olanlar ekip başı olarak yarışmaya katılabilirler mi?
BKNZ: Cevap-4. Evet katılabilirsiniz.

12. İki yeni mezun iç mimarın beraber yarışmaya katılabilmesi mümkün müdür?
BKNZ: Cevap-4. Yarışmaya ekip üyesi olarak katılabilirsiniz.

13. Yarışmaya içmimarlar katılabiliyor mu?

BKNZ: Cevap-4 ve 12.

14. GERÇEK BİR YERden kastedilen "Şehirden uzak"ta ama şehir argümanlarına göre oluşmuş bir yerleşimin ilk kez yapılıyor olsaydı nasıl tasarlanması gerektiği midir? Yoksa;"Şehirden uzak"taki mevcut bir yerleşimin problemlerini mimari bir dille tanımlayıp henüz yapılaşmamış başka bir YERe katılımcının kendi kurgusunu önermesi mi istenmektedir? Başka bir deyişle sorunlu olarak sunulan YER hali hazırdaki GERÇEK bir YERden seçilip, önerilen kurgu için hayali bir YER seçilebilir mi?

Şehir dışı olarak tanımlanan YER, hâlihazırda farklı iklimsel, coğrafi ve fiziksel şartları kendi içerisinde sunabiliyor. Bu sebeple katılımcılardan, ‘hayali’ bir yer önermek yerine; yapılaşmış ya da yapılaşmamış şehirden uzak, tasarımsal yer tanımlamaktan öte dün ve bugün var olan şehirden uzakta olan yerlerin yarınları için öneri geliştirmeleri beklenmektedir.

15. Yapının konumlanacağı arazinin doluluk-boşluk durumu hakkında bir yarışma şartı var mıdır? Arazide mevcut bir yapı bulunması sorun arz eder mi?
Şehir olarak tanımlanmış yerlerden uzaklaşmış olmak kaydıyla; seçilen yer ‘şehir’ olarak adlandırılmayacak derecede yapılaşma içerebilir. Seçilen yer içinde mevcut yapının (yapıların) olması bir sorun teşkil etmez.

16. Yarışma şartnamesinde; çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb. medyalar ile yarışmaya katılabileceğimiz belirtiliyor. Bu tekniklerin yalnızca birini kullanmamız mı isteniyor, yoksa birden fazla medya ile 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmaya katılabiliyor muyuz?

BKNZ: Cevap-2.

17. Tasarımımda, yapının statiğini ayrıntılı bir şekilde göstermem gerekiyor mu?

Hayır değil ama öneri gerektiriyorsa verilebilir.

18. 3 kişilik ekipte mimar olması şartı mıdır? 3 kişilik ekip dışında, 'yardımcı' veya 'danışman' olarak belirleyeceğimiz kişiler de bizimle çalışabilirler mi?

Yarışma şartnamesine göre ekipler en fazla 3 kişiden oluşur ve bu 3 kişinin dışındaki danışman/ yardımcı vb. kişiler projeye katkı koyabilir, ancak ekip üyesi olarak anılamaz, ödülden faydalanamaz. Yarışma katılımcı profili, şartnamenin 3. maddesi olan “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı altında şöyle tanımlanır: “Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başı, ilgili alanlarda eğitimine devam ediyorsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgesini; mezunsa mezun olduğuna dair diploma örneğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.” Buna göre 3 kişilik ekip içerisinde kentsel planlamacı ve şehir plancının olması durumlarında mimar bulunması şart değildir.

19. Yarışmaya başka bir yarışmada ödül almış bir projeyle katılabiliyor muyuz?

Katılamıyorsunuz.

20. Seçeceğimiz yer (ilçe, köy, belde, mezra, mahalle) kesinlikle büyükşehire bağlı bir yer mi olmalı? Çünkü büyükşehirlerde, bir köy bulunduğu ilçenin veya nereye bağlıysa artık oranın mahallesi olarak geçiyor. Büyükşehirden bağımsız herhangi bir ilin herhangi bir bir köyü üstünde çalışabilir miyiz?

Böyle bir gereklilik bulunmamaktadır. Şehirden uzak; ama gerçek herhangi bir yerde çalışabilirsiniz.

21. Şartnameye göre; şehirden uzak yerleşim yerleri üzerine çalışmamız gerektiğini düşündük ancak jüri üyelerinin bazı yorumlarında şehir içine kırsalı taşımamız gerektiğiyle ilgili bir düşünceye kapıldık. Bu durum yarışma için kritik bir detay mı yoksa çift taraflı düşünmeye açık mıdır?

Şehir içi ve şehir dışı arasındaki dinamikleri, alternatif yaşam biçimleri önerilerine çevirebilecek şekilde çift taraflı düşünmeye açıktır.

22. "Büyükşehir yasası ile kent-dışı-mekânlar kentin birer mahallesi haline gelmiş ve bu yerlerde yapılması planlanan yapılar da kentsel imar koşullarına bağlı kılınmıştır." Kentin birer mahallesi haline gelmiş olan dış mekanlar tabirini biraz daha açıklayabilir misiniz? Kent içerisinde kalıp sosyal anlamda dışında kalan mahallelerde bu mekanlardan sayılıp kullanılabilir mi?

Sosyal anlamda dışta diye algılanan bir YER, bir şekilde şehrin parçası olarak var olabilmektedir. Siyasi anlamda dışarıda bırakılan YERler (örneğin; Gülsuyu, Gülensu, Esentepe bölgeleri) üzerinden bazı bağlamlarda deneyler yapılabilir. ‘Şehirden uzak’ temasının salt fiziksel değil aynı zamanda psikolojik uzaklığının da okumaları katılımcılardan beklenmektedir.

23. Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya bir mezun arkadaşım ile olmak üzere iki kişi katılabilir miyiz?

BKNZ: Cevap-4 Evet katılabilirsiniz.

24. Seçeceğimiz bir YER, yerleşimin olduğu bir alan mı yoksa yerleşik hayatın olmadığı ıssız bir yer mi olması gerekiyor?

Issızlık şart değil, ancak yerleşikliğin kasaba ya da kent yoğunluğunda olmaması gerekmektedir.

25. ‘Şehirden Uzak’ yarışması kapsamında değerlendirilmesi istenilen YERin, illaki büyükşehir yasası ile köyden mahalleye ya da beldeden mahalleye geçmiş olan yerler olarak mı değerlendirilmelidir?

Şart değil.


26. Şehrin içinde de mahalle kimliğini kaybetmiş bir yeri şehirden uzak kapsamında değerlendirebilir miyiz?

BKNZ: Cevap-22.

27. Yarışma kapsamında tarif edilen sorunlara ilişkin çözümler, kent kapsamında bir dokunuş mu olmalı yoksa daha minimal çözümler mi üretilmelidir?

Katılımcılardan sorun tanımlarına bağlı olarak çözüm önerileri beklenmektedir.

28. Ön yüklemenin içeriği değerlendirmede etkili olacak mı?

Katılımcıların ‘Ön Proje Yükleme tarihinde sisteme yükledikleri tüm proje/tasarım/fikir dokümanları, jüri tarafından yarışma konu ve amacını farklı yaklaşımlarla yorumlamaları üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Şartnamede 6 nolu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığı altında belirtilen tüm belge ve dokümanların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4 Aralık’ta sisteme yüklediğiniz projelerinizi, 15 Aralık’taki Dijital Kolokyum sonrasında jürinin yorumları üzerinden geliştirerek 15 Şubat 2018 tarihine kadar son halini verebilirsiniz.

Katılımcıların; hem ‘Ön Proje Yükleme Tarihi’ hem de ‘Son Proje Yükleme Tarihi’nde sisteme yükleyecekleri projelerin içeriği ve geliştirilmesi konusunda alacakları tüm kararlar kendi inisiyatiflerindedir.

29. Mimarlık fakültesi 4.sınıf öğrencisiyim. 26 Ocakta mezun olacağım ancak dijital kolokyum 15 Şubat’ta. Mezun olduğuma/olacağıma ilişkin herhangi bir belge ibraz etmeme gerek var mı?

‘Ön Proje Yükleme Tarihi’nde proje dokümanlarınızla birlikte öğrenci belgenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Ancak Dijital Kolokyum sonrası ‘Son Proje Yükleme Tarihi’nde mezun olduğunuza ilişkin diploma örneğini paylaşmanız gerekecektir. Dijital kolokyum 15 Aralık’tadır.

30. Seçilen kent dışı alanın yarışma kapsamındaki sorunları birden fazla ise tasarım hangi yönde gelişmelidir?

Katılımcılardan; tespit ettikleri sorunların (birden fazla olması halinde), hepsini kapsayacak şekilde çözüm öneren projeler geliştirmeleri beklenmektedir.

31. Seçilen kent dışı alanın sorunlarına kent ölçeğinde mi yoksa parsel ölçeğinde mi çözüm getirilmeli? Eğer parsel ölçeğinde bir çözüm önerisi getirirsek yapılacak tasarımın tüm kırsal yaşamı etkilemesini mi amaçlamalıyız?
Katılımcılar tasarımlarında, önerilerinin kırsal yaşamı etkilemesinden ziyade, kırdaki yaşamın tasarıma yön verebilmesi olasılıkları üzerinde durmaları beklenmektedir. Parsel kelimesi, kullanım durumuna göre ‘kentli’ bir anlam kazanabilir. Bu sebeple katılımcılar, öncelikle uygun ölçeğe karar vermeli ancak bunu tasarımlarının merkezine bir kısıt olarak oturmamaları gerekmektedir. Katılımcılar; gerektiği durumlarda, “Şehirden uzak” tanımına bağlı olarak büyük ölçeklerde çalışabilirler.

 

32. Tasarlanacak mekanlarda malzeme sınırlaması var mı? Ytong malzemesi kullanılmak zorunda mı?

Hiçbir malzeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

33. Seçilen YERe dair önerilen çözümün uygulanabilir oluşu ne kadar önemli? Teorik çözümler ya da ütopik çözümler üretmemiz konusunda jürinin bir görüşü var mıdır ?

Çözümün uygulanabilir oluşu, çözümün katılımcıların tanımladığı sorunla olan bağı ile ilişkilidir. ‘Uygulanabilirlik’ durumu; fikirlerin ikna edici olması şartı ile, minimum düzeyde bile olsa dikkate alınmalıdır.

34. Seçilen alan küçük ilçe merkezleri olabilir mi yoksa kırsal yerleşim alanlarına önerilen çözümler mi isteniyor?

BKNZ: Cevap-22.

35. Yarışmaya bir grupla katılan kişi, başka bir grupla ya da kendi başına başka bir öneri daha sunabilir mi?

Katılımcılar, yarışmaya yalnızca tek bir grup içerisinde ekip temsilcisi veya ekip üyesi olarak veya bireysel olarak katılım gerçekleştirebilirler.

36. Kente ya da kent parçasına müdahale derecemiz nedir? Mesela binaları vs yıkmamız serbest midir? Özel işletmeleri falan görmezden gelebilir miyiz?
Sorun-çözüm önerilerinin tutarlı olması, inandırıcı ve ikna edici olması koşullarına bağlı olarak, katılımcılar istedikleri kararları almakta serbesttirler.

37. Katılımcılardan bir yapı beklentiniz var mı? Yoksa sadece kent düzenlemesi tarzında bir öneri-üretim-tasarım mı bekliyorsunuz?

Katılımcılar; yarışma tema ve konusunu yorumlama biçimlerine, tespit ettikleri sorunları tanımlama biçimlerine ve onlara nasıl çözümler getirmek istediklerine bağlı olarak kararlar alabilirler.

 

38. Bahsettiğimiz alanların yüzölçümleri önemli midir? Küçüklük ya da büyüklükte sınırlarınız var mı?

Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

39. Tercih edeceğimiz alan ve sorununun geçerliliğini nasıl ne zaman öğrenebiliriz?

Değerlendirme aşamasında öğrenebilirsiniz.


40. Farkı üniversitelerden ve farklı mesleki disiplinlerden oluşan bir ekiple Ar-Ge projesi gerçekleştirebilir miyiz?

Farklı disiplinlerin yarışmaya dâhil edilmesi ve birlikte çalışmaları tavsiye edilmekte ve desteklenmektedir. Üç kişilik ekip içerisinde ekip temsilcisinin; mimar, kentsel planlamacı veya şehir plancısı (öğrenci veya mezun) olması durumunda katılmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri